V-SERVE LOGO

คำแนะนำในการลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการ One Finger Smart Tracking
(สำหรับลูกค้าวี-เซิร์ฟเท่านั้น)


  1. Download “แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการ One Finger Smart Tracking” โดยคลิกที่นี่….
  2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ใช้งานจริงของบริษัทท่านและยินยอมให้ท่านเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้)
  3. สแกนแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ เพื่อเตรียมไว้สำหรับ Upload
  4. Upload/ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการ One Finger Smart Tracking” ที่ได้สแกนไว้ในข้อ 3
ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งผลการลงทะเบียน ไปยังอีเมล์นี้
  หมายเหตุ
 • หลังจากส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล และ ดำเนินการกำหนดรหัสผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งานต่างๆ
 • จากนั้น ระบบจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนสำเร็จ แจ้งกลับไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 24 ชั่วโมง
 • ให้ท่านคลิกที่ Link ตามที่ปรากฏในอีเมล์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ First Login เพื่อให้ท่านกำหนดรหัสผ่าน ซึ่งท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนำไปใช้งาน
 • เมื่อท่านกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม Registered User (สำหรับลูกค้าที่มี Password แล้ว) และเข้าใช้งานในระบบที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ One Finger Smart Tracking

One Finger Smart Tracking คืออะไร? มีระบบอะไรบ้าง? / ทำอะไรได้บ้าง การลงทะเบียนขอใช้บริการ การกำหนดผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คู่มือ / วิธีใช้งาน

One Finger Smart Tracking (V-Smart App.)

คือระบบ / Software ที่ V-Serve Group พัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Web Application ซึ่งรันภายใต้ Web Browser และสามารถเปิดได้ทุก Device ทั้ง PC, Mobile, Tablet โดยหน้าจอโปรแกรมจะปรับขนาดตามขนาดของอุปกรณ์นั้นๆ ( Responsive web Design with HTML5 ) ทั้งนี้ยังรวมถึงระบบและเทคโนโลยีที่ V-Serve Group ได้ลงทุนในการจัดซื้อและติดตั้งเพื่อใช้ในการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านปฏิบัติการต่างๆ เช่น งานคลังสินค้า, งานด้านขนส่ง เป็นต้น อีกด้วย ซึ่งการใช้งานต้องเชื่อมต่อ Internet Online เพื่อให้ผู้ใช้งาน/ลูกค้า สามารถเข้าถึงการตรวจสอบ-ติดตาม ข้อมูล, สถานะงาน, เอกสาร, รายงานต่างๆ ตามสิทธิ์ที่กำหนดได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการยกระดับให้ V-Serve Group เป็น V-Smart Business ด้วยการนำนวัตกรรม-เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและการให้บริการลูกค้า...

One Finger Smart Tracking ประกอบด้วยระบบ

  1. e-Customs Tariff Master Profile : ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้า และพิกัดในระบบ Paperless e-Customs
  2. e-Job ERP. Planning Tracking : ระบบตรวจสอบข้อมูล Job Planload ในระบบ ERP.
  3. e-Customs Status Tracking : ระบบตรวจสอบ/ติดตาม Status ใบขนสินค้าในระบบ Paperless e-Customs
  4. e-Duty Refund Report Tracking : ระบบตรวจสอบ/ดาวน์โหลด รายงานการขอคืนอากร ของฝ่ายคืนอากร
  5. e-Warehouse CCTV Security Tracking (ใช้กับ IE. Browser เท่านั้น) : ระบบตรวจสอบและดูกล้องวงจรปิดภายในคลังสินค้า
  6. e-Truck Route CCTV Tracking (ใช้เฉพาะจนท.วี-เซิร์ฟ เท่านั้น) : ระบบตรวจสอบและดูกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งบนรถขนส่งสินค้า (สำหรับฝ่ายขนส่ง และฝ่ายบริการลูกค้า และจนท.ของบริษัทฯ ที่กำหนดเท่านั้น หากลูกค้าประสงค์ขอดูภาพ กรุณาแจ้ง CS ที่รับผิดชอบงานของท่าน)

รายละเอียดของแต่ละระบบ

  1. e-Customs Tariff Master Profile : ระบบตรวจสอบข้อมูลพิกัดสินค้าในระบบ Paperless e-Customs เป็นระบบ Online Checking ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ได้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าของลูกค้าที่ได้มีการบันทึกเข้าระบบ Master Profiles ในระบบ Paperless e-Customs ได้เองตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีการบันทึกฐานข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องเข้าไปในระบบ Master Profile
  2. e-Job ERP. Planning Tracking : ระบบตรวจสอบข้อมูล Job Planload ในระบบ ERP. เป็นระบบ Tracking ที่ลูกค้าสามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูล Plan loading ซึ่งจะเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบ V-Serve Integrated ERP. ที่เป็นระบบ Back-Office ของบริษัท
  3. e-Customs Status Tracking : ระบบตรวจสอบ/ติดตาม Status ใบขนสินค้าในระบบ Paperless e-Customs เป็นระบบที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้า สำหรับตรวจสอบ Status ใบขนสินค้าในระบบ Paperless e-Customs ตั้งแต่ Status 02-04 โดยเป็นระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
  4. e-Duty Refund Report Tracking : ระบบตรวจสอบ/ดาวน์โหลด รายงานการขอคืนอากร ของฝ่ายคืนอากร เป็นระบบที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้า สำหรับตรวจสอบและดาวน์โหลด รายงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการคืนอากร ( แทนการจัดส่งทางอีเมล์ ) เป็นระบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
  5. e-Warehouse CCTV Security Tracking (ใช้กับ IE. Browser เท่านั้น) : ระบบตรวจสอบและดูกล้องวงจรปิดภายในคลังสินค้า เป็นระบบที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ในคลังสินค้า เพื่อให้ลูกค้า / จนท. ที่ดูแลคลังสินค้า ได้เข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ระบบนี้เป็นระบบที่รองรับการใช้งานบน Internet Explorer (IE.) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้จะต้อง Copy URL เพื่อไปเปิดใน IE. และติดตั้ง Plug-in ของกล้องก่อน จึงจะสามารถดูภาพได้
  6. e-Truck Route CCTV Tracking (ใช้เฉพาะจนท.วี-เซิร์ฟ เท่านั้น) : ระบบตรวจสอบและดูกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งบนรถขนส่งสินค้า (สำหรับฝ่ายขนส่งและฝ่ายบริการลูกค้า และจนท.ของบริษัทฯ ที่กำหนดเท่านั้น) เป็นระบบที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ในรถขนส่งสินค้าใน Fleet ของบริษัท โดยระบบนี้เปิดให้ใช้เฉพาะ จนท.ของวี-เซิร์ฟ เท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดในการติดตั้ง และระบบการรักษาความปลอดภัย **โดยลูกค้าสามารถสอบถามสถานะรถขนส่งแบบ Real-time ได้จาก CS ที่รับผิดชอบ**
  1. Download แบบฟอร์ม “แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการ One Finger Smart Tracking” โดยคลิกที่นี่…. “ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน”
  2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ใช้งานจริงของบริษัทท่านและยินยอมให้ท่านเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้)
  3. สแกนแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ เพื่อเตรียมไว้สำหรับ Upload
  4. Upload/ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สแกนไว้ได้ที่นี้ เพื่อขอใช้บริการ One Finger Smart Tracking” ที่ได้สแกนไว้ในข้อ 3
หลังจากส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล และ ดำเนินการกำหนดรหัสผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งานต่างๆ จากนั้น ระบบจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนสำเร็จ แจ้งกลับไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 24 ชั่วโมง ให้ท่านคลิกที่ Link ตามที่ปรากฏในอีเมล์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ First Login เพื่อให้ท่านกำหนดรหัสผ่าน ซึ่งท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนำไปใช้งาน เมื่อท่านกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม Registered User (สำหรับลูกค้าที่มี Password แล้ว) และเข้าใช้งานในระบบที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้