Green Logistics

 

Green Logistics

วี-เซิร์ฟฯ กรุ๊ป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สาขาใต้ ซึ่งติดพื้นที่ทะเลและทะเลสาบสงขลา ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชาบเลนและปล่อยลูกปลา-เต่าลงสู่ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับบริษัทลูกค้าทั้งของไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าสิบปี เป็นการสร้างให้พนักงานและพนักงานในบริษัทลูกค้ามีความตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลวงจรอาหารและทรัพยากรประมงจากทะเล อีกทั้งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจะเป็นกากรเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “V-Serve Environment Care”

“กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

2. กิจกรรมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ

รายชื่อลูกค้าที่ร่วมกิจกรรม

1. บริษัท ทัทวิน จำกัด

2. บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด

4. บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด / ลูกค้าใหม่

Image